GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ TĨNH HUẤN LẦN 03-2022

GIÁO HẠT TÂN SƠN NHÌ TĨNH HUẤN LẦN 03-2022
TẠI GIÁO XỨ NINH PHÁT
CHỦ ĐỀ : CỦNG CỐ MỐI HIỆP THÔNG VÀ HUN ĐÚC CẢM THỨC HIỆP HÀNH
QUA VIỆC XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN THÁNH THỂ

Xem toàn bộ ảnh linhk bên dưới.