GIÁO HỌ PHÊRÔ GIÁO XỨ THIÊN ÂN BẦU BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2024

Lúc 18 giờ 45 thứ sáu ngày 15 tháng 11 2019 Giáo Họ Phêrô GX Thiên Ân đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2024.

Danh sách Ban Chấp Hành mới 2020-2024.
1- Ông Phaolo Phạm Ngọc Thiện. Trưởng Giáo Họ.
2- Ông Giuse Trần Văn Dũng. Phó nội vụ.

3- Ông Giuse Phan Văn Cường. Phó ngoại vụ.
4- Ông Anrê Đăng Phước. Thư ký.
5- Ông Phêrô Phan Xuân Minh. Thủ Quỹ.