GIÁO XỨ THIÊN ÂN: BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VI NHIỆM KỲ 2024-2028

BAN THƯỜNG VỤ KHÓA VI NHIỆM KỲ 2024-2028.


1 – ÔNG GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN KIM LUÔNG – CHỦ TỊCH.
2 – ÔNG ĐAMINH NGÔ VĂN HUY – PHÓ NỘI VỤ.
3 – ÔNG PHAOLO VŨ KIM ANH – PHÓ NGOẠI VỤ.
4 – ÔNG GIUSE VŨ VĂN SAM – THƯ KÝ – KIM THỦ QUỸ.