GIÁO XỨ THIÊN ÂN: BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ VẬT TƯ ĐÓNG TRẦN NHÀ THỜ