GIÁO XỨ THIÊN ÂN: CHA CHÁNH XỨ PHERO 23 NĂM THÁNH CHỨC

LM. PHERO NGUYỄN VĂN TÂM
Sinh ngày: 17.12.1962
Thụ phong Linh mục ngày : 09.06.1998
Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Saigon.
Chánh xứ Mẫu Tâm (Từ 27.10.2001)
Tân Quản Nhiệm Giáo xứ Thiên Ân ngày 15 08.2018