GIÁO XỨ THIÊN ÂN; ĐÓNG THÊM MỘT SỐ BÀN GHẾ MỚI VÀ SƠN SỬA LẠI BÀN GHẾ CŨ TRONG NHÀ THỜ

 Cha chánh xứ Phêrô đã cho đóng thêm một số bàn ghế mới và sơn sửa lại bàn ghế cũ trong nhà thờ chuẩn bị cho những sự kiện mừng lễ sắp tới.
 – 25 năm Hồng Ân Linh Mục Cha chánh xừ. 09/06/2023.
 – Các em rước lễ lần đầu 11/06/2023.
 – Đón ĐTGM Giuse Nguyễn Năng đến thăm mục vụ và ban Bí Tích Thêm Sức 02/07/2023.


Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ.