GIÁO XỨ THIÊN ÂN: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN NĂM 2023

  Lúc 19 giờ ngày 02/01/2023 tại nhà sinh hoạt giáo xứ đã khai giảng lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân năm 2023. Khóa học dự kiến sẽ là 05 tháng, học vào lúc 19 giờ đến 21 giờ các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu trong tuần.
  Ngày đầu tiên lớp học đón nhận 25 anh chị đã đăng ký theo học khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân, vì là ngày đầu tiên nên các anh chị chưa đến đủ, và sẽ đầy đủ khi khóa học chính thức bất đầu.