GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. BỔN MẠNG GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 13-11-2022

Xem toàn bộ ảnh link bên dưới.