Giáo Xứ Thiên Ân, Thánh Lễ 17 giờ 30 và 19 giờ.Sau thánh lễ các ca đoàn và các hội đoàn vào chúc tết Cha Chánh Xứ.

Giáo Xứ Thiên Ân, Thánh Lễ 17 giờ 30 và 19 giờ.Sau thánh lễ các ca đoàn và các hội đoàn vào chúc tết Cha Chánh Xứ.

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )