GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHOÁ 2 NĂM 2024

Giáo xứ Thiên Ân
PHIEU-DANG-KY-GLHN