GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC SỨ VỤ LM GIUSE NGUYỄN THUẬN HẢI – PHÓ XỨ THIÊN ÂN VÀ TÂN LM ANPHONGSO LÊ QUỐC THẮNG

LÚC 17 GIỜ 30 THỨ SÁU NGÀY 25/08/2023 THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC SỨ VỤ
LM GIUSE NGUYỄN THUẬN HẢI – PHÓ XỨ THIÊN ÂN VÀ TÂN LM ANPHONGSO LÊ QUỐC THẮNG.
KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN HIỆP THÔNG THAM DỰ
CẦU NGUYỆN CHO HAI CHA TRONG SỨ VỤ MỚI