GIÁO XỨ THIÊN ÂN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Cộng Đoàn Giáo Xứ Thiên Ân Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh
Lúc 16 giờ ngày 02-04-2021.