Gõ cửa Hiệp hành #7 | Làm sao cùng bước với anh chị em ly dị tái hôn cảm thấy mình ở xa Giáo Hội?

Bàn tròn thảo luận về đề tài: Làm sao cùng bước với những anh chị em cảm thấy mình ở xa Giáo hội: Ly dị tái hôn.

Dẫn chương trình: Anh Huy, SJ

Chia sẻ bàn tròn: 

Lm. GB Phương Đình Toại, MI – Chuyên viên Tâm lý đời tu và Tư vấn tâm lý; Giảng viên tại Học viện Công giáo Việt Nam

Sơ Maria Nguyễn Thị Quyên, FMA – Tiến sĩ Tâm lý học giáo dục, Giảng viên tại Phân khoa Giáo hoàng về Khoa học Giáo dục “Auxilium”