GX THIÊN ÂN KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN

GXTA 19h 04-07-2022: Hôm nay ngày đầu tiên lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân khai giảng. Buổi đầu tiên Cha Chánh Xứ gặp gỡ các anh chị em trao đổi về các giấy tờ cần thiết để chuẩn bị cho ngày chính thức bắt đầu.
  Hiện ngày đầu tiên có 36 anh chị đã đăng ký theo học. Cha Chánh Xứ cho các Anh chị biết là khóa học sẽ kéo dài thời gian khoảng 05 tháng, và cần bổ sung thêm giáo lý bao đồng song song với giáo lý hôn nhân cho những anh chị là người công giáo, vì hầu hết các anh chị có đạo đã học xong bí tích thêm sức nhưng chưa học giáo lý bao đồng.