GXTA: BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG HƯƠNG GIÁP ĐÔNG – BÁO ĐÁP SAIGON

MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA
19/03/2021.
BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG HƯƠNG GIÁP ĐÔNG – BÁO ĐÁP SAIGON
tại Giáo Xứ Thiên Ân – GP Saigon

Xem ảnh theo link tại đây. ( CLICK HERE )