Hạnh Thánh Philipphê Phan Văn Minh, tử đạo ngày 03 tháng 7 năm 1853