HIỆP HÀNH HỘI Ý

HIỆP HÀNH HỘI Ý

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
Tiến sĩ Mục vụ

1. Hiệp hành hội ý về chủ đề Con người

 

2. Hiệp hành hội ý về chủ đề Giáo hội


3. Hiệp hành hội ý về chủ đề Môi trường thế giới

 

 
4. Lắng nghe và phân đình
 

 
5. Trở ngại và giải pháp
 

 

Nguồn: tgpsaigon.net (16.5.2022)

(Cập nhật lúc 19h35 ngày 13.6.2022)