LỜI CHÚA ĐÊM KHUYA THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY. LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHERO