NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH DÀNH CHO THIẾU NHI

Giáo Xứ Thiên Ân: Nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 18 giờ thứ sáu ngày 02 tháng 04 năm 2021 dành cho thiếu nhi.

Ảnh: Trần Anh