NHÌN LẠI 10 SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM CỦA GIÁO XỨ THIÊN ÂN NĂM 2019

1- Ngày 28 – 01 – 2019 Hoàn thành công việc chỉnh sử tiền sảnh nhà sinh hoạt Giáo Xứ và phát quà tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

2- Ngày 25 tháng 02 – 2019 Thánh Hóa Nhà Chờ Phục Sinh sau khi nâng cấp và chỉnh sửa.

3- Tu sửa lại hầm nhà thờ và nhà mục vụ Giáo Xứ.

4- Tu sửa lại lớp học tình thương.

5- Ngày 17 – 06 -2019 Cha Chánh Xứ Phero GX Thiên Ân Xây Tượng Đài LCTX

6- Ngày 26 – 06 – 2019 Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Thuận Hải nhận sứ vụ Cha Phó Giáo Xứ Thiên Ân.

7- Thánh lễ tạ ơn mãn nhiệm cha phó Micae Đỗ Minh Khang GX Thiên Ân đi nhận sứ vụ mới.
12-08-2018  03-08-2019.

8- Ngày 14 – 10 – 2019 Tráng lại mặt sân nhà sinh hoạt giáp với sân nhà thờ và di dời tượng Thánh Gia.

9-  Ngày 10 -11 -2019 Bầu lại Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Ân khóa V nhiệm kỳ 2020 – 2024.

10- Ngày 02 – 12 – 2019 Khởi công chỉnh sửa lại Gian Cung Thánh nhà thờ và hoàn thành vào ngày 21 – 12 – 2019.