Phỏng vấn Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam

PHỎNG VẤN LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG –
CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (18.11.2022) – Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quang – Nguyên Bề trên Giám Tỉnh Dòng Don Bosco – Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam trả lời phỏng vấn, nhân dịp Đại Hội Liên hiệp Bề trên Thượng Cấp Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phát Diệm từ ngày 14-18/11/2022.