R.I.P-ÔNG GIUSE NGUYỄN VĂN VĨ. GIÁO DÂN GIÁO HỌ VÔ NHIỄM GIÁO XỨ THIÊN ÂN