R.I.P – ÔNG PHERO BÙI VĂN CƠ, GIÁO DÂN GIÁO HỌ MARTINO GIÁO XỨ THIÊN ÂN