SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

Suy Niệm
” Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ.” Chúng ta được mời gọi sống lòng nhân từ của Chúa, trước hết là trong gia đình của mình. Lòng nhân từ thể hiện qua việc không xét đoán, không lên án lẫn nhau. Sứ vụ của những người làm cha mẹ là thông truyền lòng nhân từ của Chúa cho can cái bằng mẫu gương yêu thương, tha thứ, quảng đại. Tình yêu ” cho đi ” của người cha người mẹ ngày hôm nay sẽ được lưu truyền mãi qua các đời con cháu, nhờ vậy gia đình góp phần vào việc ” cứu độ trần gian ” của Chúa Giêsu Kitô.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thể hiện lòng nhân từ bằng những việc hy sinh phục vụ âm thầm trong gia đình, để tình-yêu-cho-đi bừng sáng trong gia đình chúng con. Amen.