TÂN LM TOMA AQUINO BÙI BÁ TOÀN NHẬN SỨ VỤ PHÓ XỨ THIÊN ÂN

Cha Phó Tôma Aquino Bùi Bá Toàn.
Sinh ngày 02.12.1982.
Khoá XVII ĐCV Thánh Giuse Saigon.
Thụ phong LM ngày 24.06.2022.
Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Saigon.
Ngày 28.08.2022 Cha về nhận sứ vụ cha phó Giáo Xứ Thiên Ân theo bổ nhiệm thư của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, TGP Sài Gòn.