TÁN TỤNG HỒNG ÂN CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE GX THIÊN ÂN

ÁN TỤNG HỒNG ÂN.
St: Hải Linh – Vũ Đình Trác.
Trình bày: Ca Đoàn Phanxico Xavie GX Thiên Ân