TGP Huế: Video 10 chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ:
VIDEO 10 CHỦ ĐỀ CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ TÍNH HIỆP HÀNH

Giới thiệu


1. Chủ đề: Đồng Hành


2. Chủ đề: Lắng nghe


3. Chủ đề: Phát biểu


4. Chủ đề: Cử hành


5. Chủ đề: Đồng trách nhiệm trong sứ vụ


6. Chủ đề: Đối thoại trong Hội Thánh và xã hội


7. Chủ đề: Với các hệ phái Kitô hữu khác


8. Chủ đề: Thẩm quyền và tham gia


9. Chủ đề: Biện phân và quyết định


10. Chủ đề: Tự đào tạo trong tiến trình hiệp hành


Nguồn: tonggiaophanhue.org (03.6.2022)