TGP SAIGON: CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VÀ TĨNH TÂM MÙA VỌNG. THỨ BẢY NGÀY 26-11-2022