Thánh ca: Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A
Hãy vui mừng  Nhập Lễ
Trời Cao 
Trông Chờ Chúa Đến 
Xion Vui Lên

Đáp Ca
Tv. 145: 7, 8-9a, 9bc-10
Tv145-Chúa Nhật 3  
Tv145-Chúa Nhật 3
 
Lạy Chúa Xin Cứu Độ
 
Xin Đến Cứu Độ 
Linh Hồn Tôi Ơi Hãy Ngợi Khen
Dâng Lễ

Của Lễ Hy Sinh  
Lễ Dâng
 
Lễ Dâng Trông Đợi 
Lễ Dâng Trông Đợi

Hiệp Lễ
Mt. 11: 2-11  
Đấng Cao Trọng
 
Niềm Vui Ơn Cứu Độ
 
Gioan! Người Được Sai Đến
 
Thầy Là Ai? 
Đấng Phải Đến
 
Các Ngươi Xem Gì?
 
Muôn Đời Tạ Ơn

Kết Lễ
Nguồn Cậy Trông  
Trông Đợi