Thánh ca: Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A
Thiên Chúa sinh ra  Nhập Lễ
Hãy Đổ Sương Mai 
Lời Vọng 
Nguyện Mùa Vọng 
Hãy Đổ Sương Mai
 
Chúa Sẽ Ngự Đến 
Xin Ngài Ngự Đến

Đáp Ca Tv. 23: 1-2, 3-4ab, 5-6
Chúa Ngự Qua (Tv. 23) 
CN IV Mùa Vọng
 
Chúa Ngự Qua 
Hoàng Đế Hiển Vinh 
Để Chúa Ngự Đến

Dâng Lễ
Đôi Tay Này 
Hiến Lễ Chờ Mong 
Lễ Dâng Mong Đợi 
Lễ Dâng Trông Đợi

Hiệp Lễ Mt. 1: 18-24 
Chúa Ở Cùng Con  
Con Mong Chúa  
Dám Ra Khỏi Mình 
Đợi Trông Đấng Cứu Tinh  
Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta
 
Emmanuel
 
Để Chúa Hiện Diện
 
Thiên Ý Nhiệm Mầu 
Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta 
Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Kết Lễ
Trông Đợi Ơn Trên
 
Xin Vâng