Thánh ca: Lễ Rạng Đông Năm A

Lễ Rạng Đông Năm A
25/12   
Nhập Lễ
Chúa Đã Giáng Sinh 
Một Hài Nhi 1
 
Trời Hân Hoan 2
Đáp Ca Tv. 96: 1, 6, 11-12
Chúa Hiển Trị
Vua Hiển Trị
Dâng Lễ
Lễ Vật Giáng Sinh
Hiệp Lễ Lc. 2: 15-20  
Bên Máng Cỏ  
Khúc Ca Giáng Sinh  
Mùa Đông Năm Ấy  
Nỗi Niềm
Kết Lễ
Cao Cung Lên