Thánh Lễ Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên 20/10/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ