Thánh Lễ Chúa Nhật IV Thường Niên 31/1 dành cho những người không thể đến nhà thờ