Thánh lễ Tạ ơn Bế mạc Hội nghị Thường niên HĐGMVN và Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh


TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ TẠ ƠN
BẾ MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM KỲ I/2023
& KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN VINH

Ban Truyền thông – Xã hội Giáo phận Vinh 

WGPV (21.04.2023)Thánh lễ Tạ ơn bế mạc Hội nghị Thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ I/2023 & Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh được phát sóng trực tuyến lúc 08h00 ngày 21.04.2023 trên các phương tiện thông tin của Giáo phận:

– Website Giáo phận Vinh:

https://www.gpvinh.com/truc-tuyen-thanh-le-ta-on-be-mac-hoi-nghi-thuong-nien-hdgm-viet-nam-ky-i-2023-khanh-thanh-trung-tam-muc-vu-giao-phan-vinh-19468

– YouTube Media Giáo phận Vinh:

Phần I:

Phần II:


– Fanpage Giáo phận Vinh:

 

https://www.facebook.com/giaophanvinh1846

Nguồn: gpvinh.com