THÁNH LỄ TẠI NHÀ NGUYỆN THỨ TƯ SAU CN XIX THƯỜNG NIÊN LỄ KÍNH THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO