Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho Tân Linh Mục Toma Aquino BÙI BÁ TOÀN lúc 8:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà