THẦY TÂN PHÓ TẾ ANPHONGSÔ LÊ QUỐC THẮNG RA MẮT CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Thầy tân phó tế Anphongsô Lê Quốc Thắng được Đức Cha Giuse Bùi Công Trác giám mục phụ tá Giáo Phận Saigon truyền chức phó tế lúc 08 giờ 30 sáng thứ sáu ngày 13/01/2023 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Saigon.
  Hiện tại thầy đang giúp mục vụ tại Giáo Xứ Thiên Ân. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho thầy được luôn bền đỗ trong ơn gọi.