THIẾU NHI GIÁO XỨ THIÊN ÂN ĐƯỢC PHÁT CHUỖI MÂN CÔI HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO LẦN CHUỖI THÁNG MÂN CÔI

  Sau thánh lễ thiếu nhi lúc 09 giờ 30 ngày 01/10/2023, Cha linh hướng đoàn thiếu nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Fatia Giáo Xứ Thiên Ân làm phép chuỗi Mân Côi và phát cho hơn 1.400 em thiếu nhi hưởng ứng tháng lần chuỗi kính Đức Mẹ Trong tháng 10 với chủ đề. VƯỜN HOA DÂNG MẸ.