Thông Báo: Lễ Kính Thánh Cecilia Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia GX Thiên Ân


Lễ Kính Thánh Cecilia Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia GX Thiên Ân.
Thánh Lễ tạ ơn mừng bổn mạng lúc 17 giờ 30 thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019.
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thiên Ân.