THÔNG BÁO: MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ MARTINO GIÁO XỨ THIÊN ÂN