Thư Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn nhân Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ năm 2023