TOÀN CẢNH CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ THIÊN ÂN THAM DỰ NGHI THỨC CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ THỨ SÁU TUẦN THÁNH NĂM 2023

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ