Tông du Malta: ĐTC chủ sự giờ cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Ta’ Pinu