Tông du Malta: Lời cầu nguyện của ĐTC tại nhà thờ nơi có Hầm thánh Phaolô