TỔNG GIÁO PHẬN SAIGON THÔNG BÁO ỨNG VIÊN LÃNH CHỨC PHÓ TẾ NĂM 2023


Ung vien Pho te 2023