Tổng thể Gian Cung Thánh GX Thiên Ân.

Tổng thể Gian Cung Thánh GX Thiên Ân.
Tạ ơn Chúa mọi sự hoàn thành tốt đẹp. Vào Lúc 17 giờ 30 chiều mai ngày 21-12-2019, trước thánh lễ, Cha chánh xứ Phero sẽ làm phép tượng Thánh Giá và nhà chầu Thánh Thể mới.