TRANG ẢNH NGHỆ THUẬT: TỊNH KHÔNG


Một mình mây nước mênh mông
Tâm hiền trí cởi tịnh không đất trời.