Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 17/05/2023