XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG. GIÁO DÂN GIÁO HỌ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM GX THIÊN ÂN