XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ANH PHAOLO NGUYỄN HOÀNG VƯƠNG GIA. GIÁO DÂN GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO GX THIÊN ÂN